J.S.Bach: Weihnachtskantaten 1,2,5,6

Toonkunstkoor ‘Caecilia’ Zwolle, o.l.v. Lassen Raykov